• شعر و طنز ورزشی
    ز                     بود مرد را راستی

    ز سستـی کژی زاید و کاستـی
    ورزش
    تو کز ورزش دیگران دلخوشی
    نشاید که نامنت نهند ورزشی